Oznámení změn provozního řádu školní jídelny

5.6.2019 10:30

Více info po rozkliknutí.


Oznámení

 

Oznamujeme všem strávníkům případně jejich zákonným zástupcům, že s účinností od 1.8.2019 dojde ke změně v provozním řádu školní jídelny, která se bude týkat mj. cen stravného a stravovacích čipů.

  1. Změna cen stravného:

 

Cena stravného :

 

  • žáci 7-10 let: 25,- Kč
  • žáci 11-14 let: 28,- Kč
  • žáci 15 let a výše: 32,- Kč
  • zaměstnanci školy: 32,- Kč
  • cizí strávníci: 56,- Kč

 

 

Stravné v době nemoci žáka:

  • žáci 7-10 let: 49,- Kč
  • žáci 11-14 let: 52,- Kč
  • žáci 15 let a výše: 56,- Kč

 

 

  1. Změna týkající se stravovacích čipů:

V případě zájmu o stravování si musí zájemce u přepážky před školní jídelnou pořídit a nechat aktivovat stravovací bezkontaktní čip za úhradu 100,- Kč (nejedná se o zálohu). Cena čipu může být upravena v závislosti na změně cen dodavatele. Stravovací čip je vlastnictvím strávníka, při ukončení stravování nelze za stravovací čip vracet zaplacenou částku. Výjimku tvoří strávníci, kteří:

(a) doručí vedoucí školní kuchyně nejpozději s účinností k 31.8.2019 odhlášku ze stravování, a/nebo

(b) ve školním roce 2018/2019 ukončí školní docházku, studium či pracovní poměr na škole, pro jejíž žáky, studenty či zaměstnance je stravování ve školní kuchyni poskytováno,

a současně nejpozději do 31.8.2019 požádají vedoucí školní kuchyně o vrácení zaplacené částky za použité stravovací čipy. Zaplacená částka jim bude vrácena do 1 měsíce od požádání na účet, ze kterého prováděli platby stravného, popř. na účet uvedený v žádosti o vrácení zaplacené částky.    

 

V případě ztráty stravovacího čipu je nutné tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit vedoucí školní jídelny. Za poškozený či ztracený stravovací čip se nevrací zaplacená částka, strávník si musí pořídit a aktivovat nový stravovací čip.

 

V případě, že si strávník zapomene stravovací čip, bude mu oběd vydán na základě náhradního stravovacího lístku, který obdrží na požádání u přepážky před školní jídelnou. V případě opakovaného zapomínání čipu může být za vydání náhradního stravovacího lístku účtován strávníkovi administrativní poplatek 5,- Kč. V případě, že strávník požádá o náhradní stravovací lístek více než 5x v průběhu jednoho kalendářního měsíce,  může být strávníkovi udělena pokutu ve výši 100,- Kč. Pokuta může být udělena i opakovaně. Administrativní poplatky a pokuty budou strhávány ze zaplaceného kreditu na stravném. Strávníkovi (jeho zákonnému zástupci) bude předem e-mailem (na adresu uvedenou v přihlášce ke stravování) zaslána zpráva, že při dalším zapomenutí stravovacího čipu mu může být účtován administrativní poplatek (pokuta). O stržení administrativního poplatku (pokuty) bude strávník (jeho zákonný zástupce) informován e-mailovou zprávou s upozorněním, aby si doplnil kredit na stravném.

 

V případě, že strávník hodlá ukončit stravování ve školní jídelně, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit vedoucí školní jídelny. V případě, že strávník ukončení stravování dle předchozí věty neoznámí, bude mu po 3 měsících od posledního odebraného obědu stravovací čip zablokován a po roce od posledního odebraného obědu bude bez dalšího vyřazen z evidence strávníků. O vrácení nevyplaceného přeplatku na stravném může strávník vyřazený z evidence požádat nejpozději do dvou let od vyřazení z evidence, jinak jeho právo na vrácení přeplatku zaniká a nevyplacený přeplatek na stravném propadá ve prospěch Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace.     

 

Nové znění provozního řádu školní jídelny bude zveřejněno na webových stránkách školy a na nástěnce před školní jídelnou. Všichni strávníci jsou povinni se s jeho zněním seznámit.