Přijímací řízení na střední školy 2018/2019

19.11.2018 13:33

Podrobné informace naleznete na profilu výchovného poradce (Poradentstí - výchovný poradce) nebo po rozkliknutí zde.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Žák (zákonný zástupce) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019.

V případě oborů s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Pokud žák podává 2 přihlášky, tak uvede na každé z nich také údaje o druhé škole.

Pokud se žák hlásí na obory s talentovou zkouškou, může si podat přihlášky rovněž na obory bez talentové zkoušky.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky se konají:

·         12. a 15. dubna 2019 – čtyřleté obory vzdělávání

·         16. a 17. dubna 2019 – šestiletá a osmiletá gymnázia

Každý žák může dělat zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Žák, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín přijímací zkoušky:

·         13. a 14. května 2019

Ředitel střední školy může stanovit také konání školní přijímací zkoušky:

·         12. – 28. dubna 2019 – obory vzdělání s maturitní zkouškou

·         22. – 30. dubna 2019 – pro obory se závěrečnou zkouškou

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2019.

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Žák obdrží zápisový lístek na ZŠ Labská nejpozději do 15. března 2019; nebo nejpozději do 30. listopadu 2018, v případě talentové zkoušky.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč může také vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.