Metodik prevence

Ing. Maryla Říhová

 Služby metodika prevence:

  • Metodik prevence poskytuje rady a odbornou pomoc žákům v oblasti zneužívání omamných a psychotropních látek.
  • Poskytuje individuální konzultace týkající se veškerých závislostí a jevů s nimi souvisejících (alkohol, kouření, drogy a gamblerství).
  • Řeší bezpečí žáků ve škole i mimo ni.
  • Na základě pravidelných třídnických hodin a spolupráce s třídními učiteli vytváří bezpečné klima ve škole.
  • Řeší případy šikany, kyberšikany a ostatních nežádoucích jevů.
  • Samozřejmostí je také pomoc rodičům, spolupráce se školním psychologem, speciálním pedagogem a výchovným poradcem.