Základní škola Brno, Labská 27, příspěvková organizace, 625 00 Brno

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.:           

 

Vypracovala:

Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí školní jídelny

Schválil:

Mgr. Michal Dlouhý, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

 

Směrnice nabývá platnosti dne:

27. 4. 2022

Směrnice nabývá účinnosti dne:

  1. 5. 2022

1.     Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

2.     Přihlášení strávníka, ukončení stravování

Ke stravování budou strávníci přijati na základě řádně vyplněné přihlášky.  Dle vyhlášky
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, ten začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. K odběru stravy je nutné mít dopředu řádně uhrazeno stravné, zároveň musí být obědy
i přihlášeny.

V případě, že strávník hodlá ukončit stravování ve školní jídelně, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit vedoucí školní jídelny. V případě, že strávník ukončení stravování dle předchozí věty neoznámí, bude mu po 3 měsících od posledního odebraného obědu stravovací čip zablokován a po roce od posledního odebraného obědu bude bez dalšího vyřazen z evidence strávníků. O vrácení nevyplaceného přeplatku na stravném může strávník vyřazený z evidence požádat nejpozději do dvou let od vyřazení z evidence, jinak jeho právo na vrácení přeplatku zaniká a nevyplacený přeplatek na stravném propadá ve prospěch Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace.     

3.     Způsoby platby a vyúčtování

Stravné:                                                                    Stravné v době nemoci žáka:

Žáci    7–10 let                      32,-Kč                        Žáci    7–10 let          67,-Kč

Žáci    11–14 let                    35,-Kč                        Žáci    11–14 let        70,-Kč

Žáci    15 let a více               39,-Kč                        Žáci    15 let a více    74,-Kč

 

Finanční normy na potraviny /ceny obědů/ u jednotlivých kategorií mohou být během školního roku upraveny vzhledem ke zvyšování cen potravin.

Úhrada stravného je prováděna měsíčně, a to vždy dopředu na další měsíc. Platby přijímáme pouze bankovním převodem na účet školní jídelny. Číslo bankovního účtu je 41238621/0100 . Platbu je nutné provést nejpozději do 25. v měsíci. Při zadávání trvalého příkazu je nutné uvést variabilní symbol, který zjistíte osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny. Bez správného variabilního symbolu hrozí, že platba nebude strávníkům správně přičtena, proto předejděte zbytečným komplikacím. Doporučujeme při posílání platby vepsat do zprávy pro příjemce i jméno dítěte. Jakmile je platba stravného připsána na náš účet, je strávník I. stupně automaticky přihlášen na celý měsíc k odběru 1. menu. Změny menu, případně odhlášky si strávník pak provádí ve stravovacím elektronickém systému sám. Strávníci II. stupně a dospělí si po zaplacení na celý měsíc objednávají sami. Vyúčtování se provádí jednou ročně, a to na konci školního roku.

4.     Stravovací bezkontaktní čip

Každý strávník si musí u přepážky před školní jídelnou zakoupit a nechat aktivovat bezkontaktní čip za úhradu 100,- Kč, který slouží neomezeně po dobu celé školní docházky. Cena čipu může být upravena v závislosti na změně cen dodavatele. Stravovací čip je vlastnictvím strávníka, při ukončení stravování nelze za stravovací čip vracet zaplacenou částku. Při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový.

Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy svůj čip ke snímači. V případě zapomenutí evidenčního čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravenku – pouze omezené množství pro jednoho strávníka. Za opakované zapomínání čipu může být za vydání náhradního stravovacího lístku účtován administrativní poplatek 5,- Kč. Pokud strávník požádá o lístek více než
5x v průběhu jednoho kalendářního měsíce, může být strávníkovi udělena pokuta ve výši 100,- Kč. Pokuta může být udělena i opakovaně. Administrativní poplatky a pokuty budou strhávány ze zaplaceného kreditu na stravném. Strávníkovi (jeho zákonnému zástupci) bude předem e-mailem zaslána zpráva o zapomenutí čipu a návrhu zaúčtování administrativního poplatku, případně pokuty. O stržení administrativního poplatku, pokuty bude strávník (jeho zákonný zástupce) informován zprávou v Edookitu s upozorněním, aby si doplnil kredit na stravném.  

 

5.     Výdejní doba

11.00    -   11.10      výdej do jídlonosičů (první den nemoci žáka + cizí strávníci)

11.35    -   11.50      výdej pro žáky a zaměstnance EKO Gymnázia

11.55    -   14.00      výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ Labská

6.     Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlašování a odhlašování stravy – menu č. 1 lze provádět nejpozději den předem do 12.00 hodin osobně u přepážky před jídelnou, přes internet – sekce odhlášení obědů, telefonicky, zanecháním vzkazu na telefonním záznamníků nebo zasláním e-mailu. U menu č. 2 lze změny provádět pouze 48 hodin předem (z organizačních důvodů). Po 12.00 hodině nelze změnu uskutečnit! Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. Výlety a jiné školní akce jsou odhlašovány hromadně třídním učitelem.

 

V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů
(tzn. včetně režijních a osobních nákladů).

 

Zaměstnancům může organizace poskytnout oběd za sníženou úhradu dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň
3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovním smlouvě. Jinak je povinen si oběd odhlásit nebo doplatit do plné výše.

 

7.     Provozní doba přepážky u jídelny

Pracovní dny v době provozu školní jídelny:

 

        07.30 -   07.55          hodin       

        11.00 -   13.00          hodin

8.     Organizace dohledu

 1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
 2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 14.00 hodin.
 3. Dohled ve školní jídelně a šatně před jídelnou zajišťují v době vydávání obědů pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledu je vyvěšen ve školní jídelně.
 4. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 5. Platí přísný zákaz odnášení nádobí a příborů z jídelny.
 6. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti s výjimkou ovoce, balených tyčinek a oplatků. Jídlo je upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou v obchodním balení, ale jsou vydávány na miskách.
 7. Běžný úklid během výdeje zajišťují v jídelně pracovnice školní jídelny, včetně úklidu stolů. Úklid podlahy zabezpečují po výdeji stravy pracovníci základní školy.
 8. Administrativní pracovnice školní jídelny vyvěšuje jídelníček v prostorách před jídelnou na období nejméně 14 dní předem. Změna jídelního lístku vyhrazena.
 9. O dřívější nebo pozdější vydávání obědů pro celé kolektivy požádá vyučující vedoucí školní jídelny předem.
 10. Za opakované hrubé porušení provozního řádu školní jídelny může být strávník ze stravování vyloučen.

 

9.     Dietní stravování

Školní jídelna na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování připravuje dietní stravování pod dohledem registrovaného nutričního terapeuta. Dietní stravování je poskytováno na základě písemného doporučení lékaře – pediatra. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, rodiče budou o této záležitosti předem upozorněni. V těchto případech si mohou rodiče dietní stravu pro své dítě přinést, zároveň je donáška vlastních obědů povolena i strávníkům s jinou potravinovou intoleranci, přičemž za kvalitu stravy plně zodpovídají rodiče – sepsaná písemná dohoda. Pracovnice školní jídelny donesený dietní oběd uchovávají ve vyčleněné lednici, nádoby jsou popsány jménem. Dětem při výdeji oběd zregenerují na patřičnou teplotu.

Výběr pokrmů u dietního stravování není možný, provádíme ho s nutričním terapeutem.

 

10.     Kontrola činnosti pracovníků školní jídelny

Kontrolu činnosti pracovníků školní jídelny provádí ředitel školy, vedoucí školní jídelny
a pracovníci Krajské hygienické stanice.

 

11.     Závěrečná ustanovení

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí

      školní jídelny Mgr. Ivana Kleinová.

 • Směrnice nabývá platnosti dnem 27.4.2022
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.5.2022

Mgr. Ivana Kleinová                                                                                    Mgr. Michal Dlouhý

vedoucí školní jídelny                                                                                        ředitel školy