Školní poradenské pracoviště vzniklo na ZŠ Labská v roce 2005 díky projektu "VIP - KARIÉRA" financovaného Evropským sociálním fondem. Projekt realizoval Institut pedagogicko - psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), v čele s jeho ředitelkou a autorkou projektu PhDr. Janou Zapletalovou. Posláním projektu bylo zkvalitnit obsah a organizaci pedagogicko - psychologických služeb poskytovaných na školách.


Školní poradenské pracoviště je tvořeno školním psychologem, školním speciálním pedagogem, metodikem prevence a výchovným poradcem. Zajišťuje široké spektrum poradenských služeb, jeho nespornou výhodou je poskytování pomoci okamžitě a přímo na místě. Jeho klienty jsou nejen žáci školy, ale i jejich rodiče, pedagogičtí pracovníci a vedení školy. Přispívá k řešení prospěchových, výchovných, osobních a dalších problémů, se kterými se žáci během školních let setkávají. Zvláštní pozornost věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a chování, sociálně znevýhodnění). Podporuje inkluzivní vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí. Orientuje se na preventivní aktivity, podporuje úzkou spoluprácí mezi rodiči a třídními učiteli. Tímto přispívá k vytváření pozitivní atmosféry ve škole, která je charakteristická zdravými vztahy v jednotlivých třídních kolektivech a včasným zachycením problémů.