Projekt

Podpora výuky a vzdělávání byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zvyšování kvality systému vzdělávání a zavádění inovativních prvků do vzdělávacího procesu. V rámci školy podpoříme pracovní pozici školního psychologa. Z projektu bude hrazeno další vzdělávání a spolupráce pedagogických pracovníků v rámci jejich profesního rozvoje.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007451

 

Podpora výuky a vzdělávání

Projekt zaměřen na:

- personální podporu školního psychologa

- zavádění inovativních prvků do vzdělávacího procesu

- podporu profesního růstu pracovníků ve vzdělávání

- podporu profesního růstu pracovníků ve vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností

 

Vzdělávání ve škole II

Projekt zaměřen na:

- personální podpora školního speciálního pedagoga a školního psychologa, začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření do kolektivu

- podpora extrakurikulární ch a rozvojových aktivit formou klubů pro žáky (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub)

- podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování

- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků

 

Příběhy našich sousedů

Projekt je zaměřen na setkávání generací, učí zapojené děti zajímat se o vyprávění starých lidí. Seznamuje žáky s pohnutými dějinami 20. století. Děti natočí celoživotní vzpomínky pamětníka a zpracují je formou  video reportáže, dokumentu, povídky apod. a předávají je dál svému okolí. Žáci získávají zkušenosti s dokumentaristickou prací, účastní se mediálních workshopů a získávají vhled do fungování médií.

 

Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku se  žáci  základních škol zúčastnit vzdělávacích programů paměťových institucí.

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

 registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Prevence školní neúspěšnosti, realizace aktivit pro žáky, přímá práce s žáky, cílem je zvyšování kvality základního vzdělávání.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách  - MAP II

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016.

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobu ve školách v Jihomoravském kraji

Zajišťuje obědy zdarma pro žáky MŠ a ZŠ z rodin sociálně znevýhodněných, jejichž rodiče pobírají

dávky hmotné nouze.

 

Projekt DoFe

Jedná se o program osobního rozvoje žáků. Každý účastník se věnuje aktivitám, které ho baví, naučí se dosáhnout svých cílů. Absolventi získávají mezinárodně uznávaný certifikát.

 

Zdravá školní jídelna

Cílem projektu je zlepšení školního stravování.

Happysnack –Projekt „ Mléko do škol“  a  „ Ovoce a zelenina do škol“

Projekt "Mléko do škol" je součástí tzv. "Školního projektu". Evropská unie a Česká republika se podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol a dětem se dostávají mléčné výrobky zdarma. Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků prvního i druhého stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány minimálně dvakrát měsíčně.

 

Podpora vzdělávání III

Od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023 realizuje naše škola v rámci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -  následující šablony:

3.II/2 – školní speciální pedagog

3.II/3 – školní psycholog

3.II10 – klub pro žáky ZŠ

3.II/11 – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 – projektový den ve výuce

Cílem projektu je:

- personální podpora školního speciálního pedagoga a školního psychologa, začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření do kolektivu

- podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit formou klubů pro žáky (čtenářský klub, badatelský klub)

- podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování

- rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků

 

Doučování žáků škol

Naše škola se zapojila do projektu Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy. Doučování je určeno pro žáky se slabým prospěchem a pro děti z nepodnětného sociálního prostředí.. Probíhá v předmětech český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, přírodní vědy.