PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

PŘIHLÁŠKA

 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat tři přihlášky. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.
 • Přihláška se podává od 1. února do 20. února 2024.
 • V případě oborů s talentovou zkouškou (obory 82 Umění a užité umění a gymnázium Ludvíka Daňka) je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2023. Lze podat dvě přihlášky. Tyto přihlášky připraví na žádost rodiče základní škola (je třeba napsat přes Edookit výchovnému poradci).
 • Celkem lze tedy podat pět přihlášek (2x s talentovou zkouškou a 3 x bez talentové zkoušky).

Nový informační systém

 • Přihlášky, které se budou podávat v únoru, lze podat:
  • elektronicky – přihlášky se vyplní přes nový informační systém a vloží se přílohy, rodič potvrdí elektronickým podpisem
  • s podporou elektronického systému (pokud rodič nemůže elektronicky podepsat) – vyplní se přes informační systém a vloží přílohy, ale je nutné ze systému vytisknout tři přihlášky a přinést na střední školy
  • v písemné formě - přihlášku a všechny přílohy přinese rodič na střední školu, výpis známek na vysvědčení může vytisknout a potvrdit základní škola (žádá se u výchovného poradce)
 • Odkaz na informační systém: www.prihlaskynastredni.cz
 • Informační systém sám vyhodnotí, které přílohy je nutné k přihlášce vložit. Může se jednat o fotografii nebo scan vysvědčení, potvrzení o absolvovaných soutěžích a volnočasových aktivitách, potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o úpravě podmínek přijímacího řízení (z pedagogicko psychologické poradny) atd.
 • V přihlášce se bude vyznačovat priorita, na kterou školu se chce žák hlavně dostat. Pokud se dostane na více škol, tak je automaticky přijat na přednostně uvedenou školu v přihlášce.
 • Pokud se žák nedostane ani na jednu školu, tak se zúčastní druhého kola přijímacího řízení, které probíhá stejně jako kolo první - podávají se tři přihlášky. Seznam volných míst bude zveřejněn v novém informačním systému. Ve třetím kole je možné podat neomezený počet přihlášek.

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy do 31. ledna 2024. (31.10.2023 v případě škol s talentovou zkouškou). 
 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
 • Střední školy nebudou mít nově zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít. 
 • Některé školy dávají navíc body za účast v soutěžích a za účast na volnočasových aktivitách. U soutěží většinou za úspěch v okresním a vyšším kole. Pokud soutěže nebo kroužky organizovala naše základní škola, tak výchovný poradce vytiskne na požádání potvrzení o absolvování.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • U přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají:
  • 12. a 15. dubna 2024 – čtyřleté obory vzdělávání
  • 16. a 17. dubna 2024 – šestiletá a osmiletá gymnázia
 • Žák koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Přibližně dva týdny před zkouškou dostane žák do informačního systému (poštou v případě písemného podání přihlášky) pozvánku k přijímacím zkouškám. V pozvánce bude uvedeno, na kterou školu se má v daném termínu dostavit.
 • Součástí přijímacího řízení může být také školní přijímací zkouška.
 • Žák, který se nemůže pro vážné důvody přijímací zkoušky zúčastnit v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, absolvuje zkoušku v náhradním termínu.
 • Náhradní termín přijímací zkoušky:
  • 29.  a 30. dubna 2024
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 14. května 2024.

 

ZDROJE INFORMACÍ k výběru oboru, přijímacímu řízení a přípravě na zkoušky