PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

·         Žák (zákonný zástupce) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.

·         V případě oborů s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2020.

·         Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

·         Pokud žák podává 2 přihlášky, tak uvede na každé z nich také údaje o druhé škole. Obě přihlášky jsou stejné. Pořadí škol se nepřehazuje.

·         Pokud se žák hlásí na obory s talentovou zkouškou, může si podat přihlášky rovněž na obory bez talentové zkoušky. Celkem si tedy může podat čtyři přihlášky.

·         Přihlášky vytiskne žákům základní škola, která do přihlášek doplní známky a kontaktní údaje. Školy si vyplní žák (rodič) sám. Přihlášky budou žákům spolu se zápisovými lístky předány začátkem února.

·         Některé školy dávají navíc body za účast v soutěžích a za účast na volnočasových aktivitách. U soutěží většinou za úspěch v okresním kole. Pokud soutěže nebo kroužky organizovala základní škola, je možné vytisknout potvrzení. Je nutné si požádat do konce ledna.  

·         Pokud má žák doporučení z poradny s podpůrným opatřením dvě a výše, může si poradnou nechat vyplnit formulář s úpravou podmínek přijímání ke vzdělávání, který se dává jako příloha k přihlášce. Většinou se jedná o časové zvýhodnění na přijímacích zkouškách.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

·         V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

·         Jednotné přijímací zkoušky se konají:

Ø  12. a 13. dubna 2021 – čtyřleté obory vzdělávání

Ø  14. a 15. dubna 2021 – šestiletá a osmiletá gymnázia

·         Každý žák může dělat zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

·         Žák, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

·         Náhradní termín přijímací zkoušky:

Ø  12. a 13. května 2021

·         Ředitel střední školy může stanovit také konání školní přijímací zkoušky:

Ø   12. – 28. dubna 2021 – obory vzdělání s maturitní zkouškou

Ø   22. – 30. dubna 2021 – pro obory se závěrečnou zkouškou

·         Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2021. (31.10.2021 v případě škol s talentovou zkouškou).

·         Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

·         Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně na 60 %. Dalším kritériem bývají známky na vysvědčení z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. V souvislosti s epidemii koronaviru se v tomto školním roce do kritérií nezapočítává vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku.

·         V souvislosti s koronavirovou situací může MŠMT dodatečně změnit jednotlivé termíny a také způsob a podmínky přijímání ke vzdělávání.

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Zápisový lístek bude předán spolu s přihláškou žákům na začátku února (5. a 7. ročníky po předchozí domluvě) U oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.2019.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání nebo se rozhodne nejít na školu s talentovou zkouškou. Škola, kde zápisový lístek původně uplatnil, musí lístek vydat zpět, pokud žák (zákonný zástupce) předloží potvrzení o přijetí na jiné škole.

Každý lístek má své identifikační číslo. V případě ztráty zápisového lístku, vydá škola nový zápisový lístek oproti čestnému prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatil ani nebude uplatněn ve střední škole.

 

ZDROJE INFORMACÍ k výběru oboru, přijímacímu řízení a přípravě na zkoušky

      www.msmt.cz – podrobné informace k přijímacímu řízení

      https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss   – příprava na přijímací zkoušky

      https://prijimacky.cermat.cz/ – testy s řešením, vzor a vysvětlivky k přihlášce, odvolání

      www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

      www.atlasskolstvi.cz  - katalog středních škol, počty přihlášených a přijatých v minulém školním roce

      www.jmskoly.cz – portál o školství v JM kraji

      www.zkousky-nanecisto.cz