Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 budou zveřejněny během listopadu 2020 (jakmile uvedou informace na MŠMT).


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Žák (zákonný zástupce) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do

1. března 2020.

V případě oborů s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Pokud žák podává 2 přihlášky, tak uvede na každé z nich také údaje o druhé škole. Obě přihlášky jsou stejné. Pořadí škol se nepřehazuje.

Pokud se žák hlásí na obory s talentovou zkouškou, může si podat přihlášky rovněž na obory bez talentové zkoušky. Celkem čtyři.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky se konají:

·         14. a 15. dubna 2020 – čtyřleté obory vzdělávání

·         16. a 17. dubna 2020 – šestiletá a osmiletá gymnázia

Každý žák může dělat zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Žák, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín přijímací zkoušky:

·         14. a 15. května 2020

Ředitel střední školy může stanovit také konání školní přijímací zkoušky:

·         12. – 28. dubna 2020 – obory vzdělání s maturitní zkouškou

·         22. – 30. dubna 2020 – pro obory se závěrečnou zkouškou

Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2020.

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Zápisový lístek bude předán rodiči oproti podpisu 9.1.2020 na třídní schůzce (5. a 7. ročníky po předchozí domluvě) nebo později kdykoliv po předchozí domluvě. U oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.2019.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání nebo se rozhodne nejít na školu s talentovou zkouškou.