PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

 • Přihláška se podává řediteli střední školy do 1. března 2022. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.
 • V případě oborů s talentovou zkouškou je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2021.
 • Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky. Na každé z nich budou uvedeny také údaje o druhé škole. Pořadí škol na obou přihláškách je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Pokud se žák hlásí na obory s talentovou zkouškou, může si podat přihlášky rovněž na obory bez talentové zkoušky. Celkem si tedy může podat čtyři přihlášky.
 • Přihlášky vytiskne žákům základní škola, která do přihlášek doplní známky a kontaktní údaje. Střední školy si vyplní žák (rodič) sám. Přihlášky budou spolu se zápisovými lístky předány žákům začátkem února.
 • Některé školy dávají navíc body za účast v soutěžích a za účast na volnočasových aktivitách. U soutěží většinou za úspěch v okresním a vyšším kole. Pokud soutěže nebo kroužky organizovala základní škola, je možné vytisknout potvrzení. Je nutné si o to požádat u výchovného poradce do konce ledna.
 • Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení, ve kterém je tato úprava uvedena.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají:
  • 12. a 13. dubna 2022 – čtyřleté obory vzdělávání
  • 19. a 20. dubna 2022 – šestiletá a osmiletá gymnázia
 • Každý žák může dělat zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 • Žák, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
 • Náhradní termín přijímací zkoušky:
 • 10. a 11. května 2022
 • Ředitel střední školy může stanovit také konání školní přijímací zkoušky:
  • 12. – 28. dubna 2022 – obory vzdělání s maturitní zkouškou
  • 22. – 30. dubna 2022 – pro obory se závěrečnou zkouškou
 • Informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy do 31. ledna 2022. (31.10.2021 v případě škol s talentovou zkouškou).
 • Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.
 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně na 60 %. Dalším kritériem bývají známky na vysvědčení z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li tento úmysl, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí na dané škole.

Zápisový lístek bude předán spolu s přihláškou žákům na začátku února (5. a 7. ročníky po předchozí domluvě) U oborů s talentovou zkouškou do 30. 11.2021.

Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání nebo se rozhodne nejít na školu s talentovou zkouškou. Škola, kde zápisový lístek původně uplatnil, musí lístek vydat zpět, pokud žák (zákonný zástupce) předloží potvrzení o přijetí na jiné škole.

Každý lístek má své identifikační číslo. V případě ztráty zápisového lístku, vydá škola nový zápisový lístek oproti čestnému prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatil ani nebude uplatněn ve střední škole.

 

ZDROJE INFORMACÍ k výběru oboru, přijímacímu řízení a přípravě na zkoušky