Závěrečné hodnocení žáků 2. pololetí školního roku 2019/2020

4.6.2020 13:16

Více informací naleznete po rozkliknutí.


Vážení rodiče, milí žáci,

hodnocení na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 se bude řídit Vyhláškou č. 211/2020 Sb. (zde).

Hodnocení zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Závěrečné hodnocení zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Během druhého týdne v červnu budou žáci seznámeni s návrhem hodnocení za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 (tyto známky budou navrženy v souladu s výše uvedeným doporučením).

V případě, že nebudete s navrženou známkou souhlasit, domluvte si s příslušným vyučujícím setkání v konzultačních hodinách.

Žákovi bude zadána práce, případně se domluví s vyučujícím, jakým jiným způsobem si bude moci známku opravit.

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.

 

V případě, že u žáka není dostatek podkladů pro hodnocení nebo je jeho prospěch nedostatečný, bude toto žákovi a jeho zákonnému zástupci písemně oznámeno do 11.6.2020 do 15 hodin vyučujícími jednotlivých předmětů. Zároveň se učitel s žákem domluví na podmínkách získání dalších podkladů pro hodnocení.

 

Žáci se dozví návrh hodnocení za 2. pololetí v jednotlivých předmětech dne 12.6.2020. Informace o klasifikaci budou zapsány v Edookitu.

 

Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. června 2020. Podrobnější informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT se dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.