Otevření školy pro žáky 1. stupně ZŠ od 25. května 2020

12.5.2020 09:35

Informace a pokyny k organizaci nástupu žáků 1. stupně naleznete níže.


Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

 

 

Základní informace pro zákonné zástupce:

 

Organizace vzdělávání od 25. května 2020

 1. Těšíme se na všechny děti, které přijdou do školních lavic. Docházka je dobrovolná. 
 2. Skupina má maximálně 15 žáků a je neměnná.
 3. Z toho plyne, že ke svému třídnímu učiteli se nemusí z kapacitních důvodů dostat všichni jeho žáci (Všechny naše třídy mají počet žáků vyšší jak 15). Je také možné, že ze závažných důvodů učit nebude a skupina bude mít jiného pedagogického pracovníka (učitele, asistenta či vychovatele). 
 4. Není tedy zaručeno, že děti jedné třídy se setkají v jedné skupině.
 5. Distanční výuka bude nadále probíhat pro žáky, kteří nebudou docházet do školy.
 6. Kritérium pro vytvoření skupiny je čas, kdy obdržíme vyjádření zájmu zákonného zástupce na e-mail:

doskoly@zslabska.cz

Do předmětu zprávy uveďte celé jméno a třídu syna/dcery.

Ve zprávě kromě zájmu o zařazení syna/dcery do skupiny uveďte také, zda budete požadovat stravování ve školní jídelně. Podle skutečného zájmu vyhodnotíme, zda bude možné z hygienických důvodů jídelnu provozovat.

 1. Začátek přihlašování je v úterý 12. 5. 2020 v 16:00 hodin. 
 2. Ukončení přihlašování je v pondělí 18. 5. 2020 v 12:00 hodin. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!
 1. Čas strávený ve škole:
 1.  ročník:                  7:45 – 16:00 (odchody ve 13:00 – konec dopoledního bloku nebo 16:00 – konec odpoledního bloku)
 2.  ročník.:                 7:45 – 16:00 (odchody ve 13:00 – konec dopoledního bloku nebo 16:00 – konec odpoledního bloku)
 3.  ročník:                  8:00 – 16:00 (odchody ve 13:15 – konec dopoledního bloku nebo 16:00 – konec odpoledního bloku)
 4.  ročník:                  8:00 – 13:15 hodin (konec dopoledního bloku)
 5.  ročník:                  8:15 – 13:30 hodin (konec dopoledního bloku)

 

Podle pokynu MŠMT  není otevřena ranní ani koncová družina, děti je možné vyzvednout ve škole pouze v uvedené časy. Žádáme žáky, aby se shromažďovaly před školou v doporučených rozestupech a 5 minut před zahájením výuky).

 1. Pro dopolední blok výuky si každý pedagogický pracovník vytváří svůj rozvrh, který vychází z rozvrhu třídy, podle počtu skupin bude rozplánovaná velká přestávka dle počasí ve venkovních prostorách.
 2. Odpolední blok výuky bude zaměřen na zájmové činnosti žáků. Nebude však odpovídat běžnému programu školní družiny.
 3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušky (jeden na použité roušky, jeden na dočasně sejmuté roušky). Sáčky, prosím, označte (případně podepište). Nezapomeňte na přezůvky!
 4. Provozní doba školy pro žáky je od 25. května 2020 do konce školního roku od 7:45 do 16:00 hodin. Do školy vstupují pouze žáci. Pokud rodiče potřebují se školou něco projednat, musí se objednat.
 5. Žáka může rodič doprovodit před školu. Pro jednotlivé ročníky jsou určeny níže uvedené vchody (platí rovněž pro odchod ze školy). Shromažďování žáků před školou:

1. a 3. ročník – hlavní vchod 1. stupně

2. a 4. ročník – hlavní vchod 2. stupně

5. ročník – hlavní vchod 1. stupně

 1. Odcházení žáků 1. – 3. ročníku po vyučování bude fungovat na základě ohlášení vyzvedávání dětí příslušnému pedagogickému pracovníkovi dané skupiny (budete oslovení přes Edookit k vyplnění formuláře), žáci 4. – 5. ročníku odcházejí sami po skončení dopoledního bloku.
 2. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin, v případě nepřítomnosti se postupuje dle platného školního řádu. Omlouvání žáků provádějte nadále přes Edookit. Přihlášením žáka se stává školní docházka povinnou.
 3. Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.
 4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit, dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školy přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici.
 5. Rodiče musí před vstupem žáka podepsat  čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Bez něho nebude možný vstup do budovy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole v úředních hodinách.
 6. Není povoleno přinášet si do školy vlastní hračky.
 7. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)

 

Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy)

 

Průvodní dopis ministra

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.