Otevření školy pro žáky 9. ročníků od 11. 5. 2020

5.5.2020 11:15

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.


Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete na http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

1) Účelem docházky žáků 9. ročníku je příprava na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. 

 

Rozvrh žáků 9. ročníku bude následující:

 

První blok výuky - úterý- matematika

9:00 - 10:30 1. část výuky matematiky

10:30 - 10:50 přestávka (při příznivém počasí venku na hřišti)

10:50 – 11:50 2. část výuky matematiky

 

Druhý blok výuky – čtvrtek – český jazyk

9:00 - 10:30 1. část výuky českého jazyka

10:30 - 10:50 přestávka (při příznivém počasí venku na hřišti)

10:50 – 11:50 2. část výuky českého jazyka

 

Pořadí bloků může být opačné, podle počtu přihlášených žáků budou tito žáci rozděleni do dvou nebo více skupin.

 

2) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je každé úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin, a to počínaje od 12. 5. 2020 až do termínu konání jednotné přijímací zkoušky (termín bude upřesněn dle pokynů MŠMT).

 

3) Výuka nebude povinná, je nutné se na ni předem přihlásit! Žádáme rodiče žáků 9. ročníku, aby nejpozději do 7. května 2020 12:00 hodin vyjádřili zájem o docházku do školy, a to e-mailem na: lenka.smekalova@zslabska.cz. Do předmětu emailu uveďte: Výuka 9. ročník. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!

 

4) Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob, složení skupin je neměnné.

 

5) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky, sáček na uložení roušky a přezůvky.

 

6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

 

7) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím Edookitu .

  

8) Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení (ke stažení níže), které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole v úředních hodinách školy. Součástí čestného prohlášení je i prohlášení o seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory (jejich vymezení je uvedeno níže).

 

 9) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

10) O případných dalších provozních podmínkách Vás budeme informovat prostřednictvím Edookitu.  

  

 

Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy): stáhněte ZDE

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví vymezilo tyto osoby s rizikovými faktory:

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.