Volby do školské rady

30.7.2021 10:30

Podrobné informace naleznete po otevření článku.


Vážení rodiče, 

oznamuji vám, že v souladu s ustanovením § 167 školského zákona vyhlašuji 

V O L B Y ZÁSTUPCE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY.

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Kompetence školské rady jsou stanoveny v § 168 školského zákona.  

Školská rada je tříčlenná ve složení:

- 1 zástupce zřizovatele 

- 1 zástupce zákonných zástupců žáků 

- 1 zástupce pedagogických pracovníků 

Zákonní zástupci žáků školy volí ze svých řad jednoho člena školské rady. 

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Návrhy na kandidáty můžete podávat do 17.8.2021 do 12.00 hodin v listinné podobě nebo elektronicky zprávou odeslanou přes Edookit Mgr. Lucii Doubravské (do předmětu zprávy je nutno uvést slovo „Kandidát“). Vzorový formulář je dostupný ZDE. Kandidát musí dodat do tohoto termínu také své stručné představení, které bude obsahovat jeho jméno, příjmení, věk, povolání, místo jeho trvalého pobytu a souhlas s kandidaturou. Vzorový formulář je dostupný ZDE. Jména kandidátů i s jejich stručným představením budou zveřejněna na webových stránkách školy. 

Volby se uskuteční dne 31.8.2021 od 8:00 do 15:00 hodin v budově školy. 

Volby jsou tajné. Za každého žáka volí pouze 1 zákonný zástupce. Hlasovací lístek se jmény kandidátů obdržíte ve volební místnosti, popř. na vyžádání v kanceláři školy. Svého vybraného kandidáta označte křížkem a lístek vhoďte do hlasovací schránky na určeném místě.  Bude-li označen více než jeden kandidát, je volební lístek neplatný. Zvolen bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. 

 

Mgr. Michal Dlouhý

      ředitel školy